Křesťanství

Židovské náboženství pro Nežidy, vycházející z učení ahistorické postavy židovského kazatele a mudrce Ježíše Krista. Jeho základní morální normou je tzv. Desatero božích přikázání, které podle sbírky židovských legend, Starého zákona, dal židovský bůh Jahve do rukou židovského vůdce Mojžíše,  autora Tóry, tzv. hebrejské Bible, základního dokumentu judaismu. Hlásá rovnost všech lidí, nerozlišuje rasy, národy, kultury, pouze věřící a nevěřící. Výjimku tvoří Židé, jež jsou národ vyvolený. Křesťanská věrouka staví na existenci jednoho Boha, který je však zároveň “trojjedinný”: Bůh otec, Syn a Duch svatý. Křesťanským cílem je duchovní bolševizace světa: jedno náboženství, jeden bůh, jedna Bible pro všechny lidi bez výjimky, rozdílů a etnicko-kulturních odlišností. Křesťanství je egocentrické – usiluje o spásu duše a věčný život individua, rasa, národ, pospolitost, jsou mu lhostejné. Charakteristickou zvláštností křesťanské věrouky je závislost na židovském etniku, židovské kultuře, židovských osobnostech a židovských reáliích: Žid se bez křesťana obejde, křesťan bez Žida nikoli.