Křesťanství

Židovské náboženství pro Nežidy, vycházející z učení ahistorické postavy židovského kazatele a mudrce Ježíše Krista. Jeho základní morální normou je tzv. Desatero božích přikázání, které podle sbírky židovských legend, Starého zákona, dal židovský bůh Jahve do rukou židovského vůdce Mojžíše,  autora Tóry, tzv. hebrejské Bible, základního dokumentu judaismu. Hlásá rovnost všech lidí, nerozlišuje rasy, národy, […]

Celý článek

Národ

Pospolitost biologicky příbuzných lidí, které spojuje pocit sounáležitosti vycházející ze společného původu, náboženství, jazyka, rasové identity a společné historie, jakož i těmito faktory podmíněné společné účasti na evolučně-biologické soutěži s ostatními národy.

Celý článek

Přirozenismus

Světonázor uznávající lidskými vjemy vnímatelné a lidskou vůlí neměnitelné zákony Přírody, podle nichž se řídí veškerý život na zemi. Konat v rozporu s nimi pokládá za nesmyslné a tudíž zkázonosné. Jeho účelem je vést život v souladu s přírodními zákony.

Celý článek

Rasa

je vztahu k člověku antropologicko-biologicky vymezená skupina se specifickými příbuznými, respektive společnými tělesnými a duševními dědičnými znaky. Rasy vznikly z geograficky ohraničených rozmnožovacích linií. Jedna, obvykle však vícero příbuzných ras se na základě jazykové a kulturní shody sjednocují, čímž vytváří národ. Lidstvo se dělí na tři základní, tzv. “rasové velkoskupiny” (Großrassen): europoidní (bílou), mongoloidní (žlutou) […]

Celý článek

Socialismus

Praktický projev pospolitosti, coby nezbytné strategie k zachování jejího života. Jeho hlavním nástrojem je služba národu, jeho nejvyšším příkazem obecné blaho před blahem jednotlivce.

Celý článek

Vlast

Teritoriálně vymezený středobod duševního a fyzického života, hmatatelné ohnisko biologického původu a duševně-kulturní socializace národa.

Celý článek